توضیحات

نظارت، مشاوره، مدیریت و اجرای پروژه های فان تایم ترکیه در ایران در مجتمع لاله پارک تبریز و مجتمع ارگ تجاری تجریش تهران