توضیحات

طراحی، نظارت و اجرای پروژه شخصی هفت طبقه سازه ای – 5 طبقه مسکونی و یک طبقه سوییت انحصاری برای هر واحد – لوکس