توضیحات

پروژه تجاری در خیابان شیخ مالک قطر در 25 طبقه با سبک طراحی مدرن و متراژی بالغ بر 2450 متر مربع